Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 06/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo udziału mają osoby zapisane na liście rezerwowej poprzedniej edycji

Temat: Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki traumy.

Liczba uczestników: 24

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS lub platforma ZOOM

Informacje szczegółowe oraz kolejne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Kryteria rekrutacyjne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomagania (pisemne oświadczenie). 
  • ukończony Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej  Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS) 
  • doświadczenia własne, psychoterapia

MODUŁ 1

Termin: 16-18 października 2024 roku

Prowadzenie:  Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT) 

Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: Historia i uwarunkowania ogólne zespołu stresu pourazowego. Podstawy i podstawowe strategie w pedagogice traumy, podstawowe postawy przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, podstawowe techniki stabilizacji i dystansowania się, diagnostyka tramy.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 2

Termin: 24-27 lutego 2024 roku

Superwizja w małej grupie (A)

Prowadzenie:  Maria Kasprowicz (WTTS) 

Termin: 24 lutego 2025 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Termin: 25-26 lutego 2025 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS), Katarzyna Małkowicz

Zawartość merytoryczna: Wspieranie rezyliencji, ochrona przed wtórną traumatyzacją, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Superwizje w małej grupie (B)

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 27 lutego 2025 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

MODUŁ 3

Termin:14-16 kwietnia 2025 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Prowadzenie: Gerald Möhrlein

Zawartość merytoryczna: stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencje kryzysowe wobec dzieci dotkniętych traumą w placówkach i szkołach, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymywanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 4

Termin: 7-9 czerwca 2025 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Prowadzenie:  Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT)

Zawartość merytoryczna: Więź: trauma więzi, historia własnego życia w kontekście więzi. Przepracowywanie traumy i integracja (CIPBS)

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 5

Termin: 19-21 września 2025 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Prowadzenie: Ulrike Reddemann (DAPT, DeGPT)

Zawartość merytoryczna: Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy Luise Reddemann.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 6

Termin: 1-4 grudnia 2025 roku

Superwizja w małej grupie (A)

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 1 grudnia 2025 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Termin: 2-3 grudnia 2025 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS), Katarzyna Małkowicz

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Zawartość merytoryczna: Dysocjacja: geneza, skutki, rozpoznawanie. Sposoby reagowania na zachowania wynikające z dysocjacji. Teoria poliwagalna Porgesa, model psychobiologiczny (SE). Rozwój zdolności regulacji pobudzenia. Przywracanie neurocepcji bezpieczeństwa.

Superwizje w małej grupie (B)

Termin: 4 grudnia 2025 roku

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

MODUŁ 7

Termin: 1-4 kwietnia 2026 roku

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT)

Superwizja w małej grupie (A)

Termin: 1 kwietnia 2026 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Termin: 2-3 kwietnia 2026 roku

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe

Zawartość merytoryczna: Trauma transgeneracyjna. Rola ciała w pracy z traumą. Pomocne, ukierunkowane na ciało metody pracy z osobami straumatyzowanymi. Przedstawienie różnych ćwiczeń i metod: ćwiczenia uziemiające (grounding), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia postrzegania odczuć w ciele, ćwiczenia relaksacyjne, klepanie i tapping ku samopomocy emocjonalnej.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Superwizja w małej grupie (B)

Termin: 4 kwietnia 2026 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych


Kolokwium podsumowujące

Termin: 17-19 czerwca 2026 roku

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT), Maria Kasprowicz (WTTS)

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne    

Koszt szkolenia z opłatą certyfikacyjną wynosi 11600,00 PLN

Opłata za szkolenie wynosi 10600,00 PLN, płatne w całości do roku lub w czterech ratach:

  • I rata  2800,00 PLN płatne w terminie do  20 czerwca 2024 roku, 
  • II rata  2600,00 PLN płatne do 10 września 2024 roku, 
  • III rata 2600,00 PLN płatne do 10 listopada 2024 roku
  • IV rata 2600,00 PLN płatne do 10 stycznia 2025 roku

Opłata certyfikacyjna 1000,00 PLN płatna do roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

WTTS zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany terminów zjazdów.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy