Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł psychoterapia systemowa

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Ewolucja myśli i terapii systemowej
 2. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego
  1. teoria systemów, cybernetyka I rzędu (L. von Bertalanffy)
  2. konstuktywizm radykalny i cybernetyka II rzędu (H. von Foerster, E. von Glasersfeld, H. Maturana)
  3. konstrukcjonizm społeczny - K.J. Gergen, podejście narracyjne - M. White, D. Epston
  4. teoria systemów społecznych (H. Maturana, N. Luhmann, K. Ludewig)
  5. teoria kliniczna: połączenie myślenia systemowego i psychoterapii (K. Ludewig)
 3. Teoria procesu terapeutycznego
  1. czynniki leczące w psychoterapii
  2. relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia systemowego w kontekście jego ewolucji oraz postawa terapeutyczna (postawa neutralności i neutralna ciekawość, uwrażliwienie na kontekst, zorientowanie na klienta, zorientowanie na zasoby i rozwiązania, szacunek wobec klienta jako osoby i jego rozwiązań, brak szacunku wobec społecznych interpretacji)
  3. granice odpowiedzialności terapeuty i bezsilność terapeuty
  4. zlecenia (karuzela zleceń - A. von Schlippe) i cele terapeutyczne
  5. kontrakt terapeutyczny
  6. formalne aspekty procesu terapeutycznego
  7. rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
  8. zasady interweniowania (mikro- i makrointerwencje)
 4. Diagnoza psychoterapeutyczna
  1. Podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego w modalności systemowej
   • kontekst skierowania
   • klasyczne kategorie diagnostyczne
   • kategorie diagnostyczne dotyczące relacji terapeutycznej w tym nastawienia klienta do terapii
   • kategorie diagnostyczne dotyczące opowiadań klienta
   • wzorce relacji, komunikacji i zachowań
   • zasoby klienta
  2. Umiejętność tworzenia hipotez dotyczących:
   • genezy problemu
   • funkcji problemu
   • rozwiązań problemu (pozytywne i negatywne następstwa rozwiązania problemu)
  3. Wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
 5. Interwencje terapeutyczne - strategie, metody, techniki
  1. "na początku był paradoks i stałe zalecenie"
  2. techniki i metody terapeutyczne w różnych szkołach systemowych
  3. "worek interwencji systemowych":
   • sztuka wykorzystania różnych typów pytań (np: pytania cyrkularne - szkoła mediolańska, pytania o zasoby, pytania o wyjątki, hipotetyczne)
   • obrazowanie celu terapeutycznego (np: "Obraz życzeniowego stanu zdrowia" - H. Merle)
   • praca z genogramem
   • reframing (przeformułowanie znaczeń) i pozytywne konotacje
   • eksternalizacja i personifikacja problemu
   • rzeźba rodziny (wg V. Satir)
   • ustawianie rodziny (wg G. Webera i F. Simona)
   • ustawianie innych systemów społecznych oraz struktur rozwiązywania problemu (wg M. Varga von Kibéd)
   • wizualizacja wzorców związków i wzorców komunikacji za pomocą elementów przestrzennych
   • praca z symbolami
   • konferencja z częściami siebie
   • konferencja z systemem terapeutycznym
   • niewerbalne sposoby rozwiązywania problemu
   • metafora terapeutyczna
   • przenośnia w rozmowach terapeutycznych (wg G. Combs, J. Frredman)
   • rytuały (wg G. Combs, J. Freedman)
   • linia czasu, linia życia, rzeka życia
 6. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej:
  1. specyfika systemowych szkół terapeutycznych czyli od terapii strukturalnej do terapii narracyjnej
  2. wybrane specyficzne zagadnienia:
   • pierwsza rozmowa terapeutyczna wg Webera
   • sposoby pracy w kontekście przymusu (wg M.L. Conen)
   • team reflektujący T. Andersena
   • metarozmowa o dotychczasowym przebiegu terapii (wg K. Ziółkowskiej-Szyszło)
   • sposoby zakańczania rozmów i procesów terapeutycznych
   • jak terapeuta może dbać o własne dobre samopoczucie i własne zdrowie psychiczne (self care)
 7. Terapeutyczne postępowanie w większych systemach społecznych
 8. Specyfika psychoterapii systemowej w leczeniu osób z różnymi zaburzeniami.
  1. psychoterapia zaburzeń uzależnienia
  2. psychoterapia zaburzeń psychotycznych
  3. psychoterapia zaburzeń afektywnych (m.in. depresje)
  4. psychoterapia zaburzeń nerwicowych
  5. psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
  6. psychoterapia zaburzeń odżywiania się
  7. psychoterapia zaburzeń rozwojowych
180
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
 1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji terapeutycznej
 2. Umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego
 3. Umiejętność przeprowadzenia diagnozy psychoterapeutycznej
 4. Umiejętność planowania psychoterapii w oparciu o diagnozę psychoterapeutyczną
 5. Umiejętność budowania strategii terapeutycznej i interweniowania
 6. Umiejętność rozpoznawania etapów procesu terapeutycznego
 7. Umiejętność diagnozowania relacji terapeutycznej
150
RAZEM: 330

 

Spodziewane rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy na temat podejścia systemowego
 • nabycie umiejętności praktycznych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w podejściu systemowym
 • pozyskanie wiedzy w zakresie stosowania podejścia systemowego w leczeniu różnych zaburzeń

Forma:wykład, warsztat szkoleniowy z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania (gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana informacja zwrotna, moderowane dyskusje, zastosowanie technik twórczego myślenia), demonstracja nagrań audiowizualnych, prezentacja własnych doświadczeń, analiza przypadków (case study)

Sposób zaliczenia: test wiedzy , opis 4 procesów terapeutycznych