WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII SYSTEMOWEJ

WTTS propaguje i rozwija myślenie systemowe oparte o konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny oraz teorię systemów społecznych i psychicznych Niklasa Luhmanna

Terapia Systemowa

Systemowe myślenie czerpie swe inspiracje z wielu obszarów życia i dziedzin nauki odciskając na nich także swój ślad. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny, teorie komunikacji, autopoieza.  Więcej...

Doświadczenia własne jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia...  Więcej...

Artykuły i recenzje

Pojęcie Nieobecne lecz Domniemane, do praktyki terapeutycznej, wprowadził Michael White, twórca podejścia narracyjnego. Tekst ten jest próbą syntetycznego przedstawienia zastosowania Nieobecnego lecz Domniemanego w pracy z traumą. więcej...

Zdarza się, że tekst naukowy zawiera tyle skomplikowanych i zawiłych pojęć, że konieczność szukania ich definicji zniechęca czytających.
Wystarczy jednak czasem wsłuchać się w opowieści góralskich "mędroli" jak choćby księdza Józefa Tischnera, który w swej książce Historia filozofii po góralsku w sposób przejrzysty oprowadza nas po świecie złożonych teorii filozoficznych. więcej...

W ostatnim czasie wzrosło w Polsce, zainteresowanie metodą pracy Berta Hellingera. W literaturze ukazującej się na ten temat a także w świadomości gremium psychoterapeutów kształtowanej również przez osoby propagujące ten sposób pracy z klientem, zaobserwować można zjawisko utożsamiania terapii systemowej ze sposobem ustawiania rodzin wg Hellingera. Stwierdzamy, że brak jest przesłanek do takich wniosków. więcej...

Nowości

30 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że dnia 22.05.2024 roku o godzinie 09.00, odbędzie się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie stacjonarnym i on-line.

Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 15.05.2024 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Walne zebranie odbędzie się w Weranda Home ul. Płotki 14 62-085 Sławica, Polska.

Osoby uczestniczące online będą musiały w ciągu 5 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Składowej 4/piętro 1, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.

29 grudnia 2023

 Drodzy Członkowie Nadzwyczajni WTTS

z uwagi na rekordową ilość formularzy zgłoszeniowych na różne formy szkoleń zaplanowane w WTTS, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie otrzymane od Państwa zgłoszenia. Brak informacji ze strony sekretariatu WTTS będzie oznaczał niezakwalifikowanie na dane szkolenie i jest jednoznaczne z zapisaniem na liście rezerwowej.  Przepraszamy za to utrudnienie. Odpowiedź otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na zajęcia.

Marcelina Ptak
Prezes WTTS

23 grudnia 2023

Drodzy Członkowie Nadzwyczajni Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam- nam Wszystkim, aby nadchodzący czas dał sposobność do zatrzymania się (albo przynajmniej wyhamowania) i uradowania się. Ucieszmy się, że Miłość przychodzi na świat, że mamy bliskich koło siebie, że jesteśmy zdrowi, że coś nam się udało...
Nadchodzący 2024 rok i cztery kolejne niosą nam wiele wyzwań - życzmy sobie nawzajem, abyśmy im sprostali. Wierzę w to głęboko, że wzajemna życzliwość i elastyczność pomogą połączyć wszystkie potrzeby z możliwościami Towarzystwa.
Przed nami ważna podróż -życzmy sobie, aby dla wszystkich zakończyła się sukcesem.
W Programie, który właśnie się ukazał, jest wiele zmian. Jeśli pojawią się pytania, chętnie na nie odpowiemy 8 stycznia 2024 roku na spotkaniu on-line o godzinie 19.00.

Zapraszamy 🙂
Marcelina Ptak
Prezes WTTS

5 grudnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z listem przygotowanym przez grupę roboczą, w skład której wchodzą przedstawiciele wielu stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, pracujących nad uzgodnieniem wspólnego brzmienia projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej jest jednym z 27 sygnatariuszy tej wiadomości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt.

Treść listu. 


29 listopada 2023

W najbliższym czasie ukaże się Program na 2024 rok. Ze względu na wiele różnic w stosunku do poprzedniego Programu prace nad nim zajmą jeszcze kilka dni.
Jedną z  różnic, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych członków jest to, że zakwalifikowanie się na dane szkolenie nie będzie uzależnione od kolejności zgłoszeń a od etapu kandydata na drodze do certyfikatu.
WTTS daje sobie możliwość takiego rozdzielania miejsc na szkoleniach, aby proces Certyfikacji wszystkich Członków Nadzwyczajnych, zarówno tych, którzy mają niewiele godzin do wypracowania jak i tych, którzy mają ich bardzo dużo, przebiegał jak najsprawniej i z powodzeniem.
Marcelina Ptak
Prezes WTTS


31 października 2023

Drodzy Członkowie Nadzwyczajni WTTS 
w niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej dotyczącej zawodu psychoterapeuty w dniu 9 listopada 2023 roku o godzinie 20.00 zapraszamy na  spotkanie zdalne na platformie Zoom. Biorąc pod uwagę aktualnie dostępne informacje postaramy się odpowiedzieć na pojawiające się pytania dotyczące procesu szkolenia w WTTS w kontekście zmian wynikających z art. 87 i art. 106 ustawy o niektórych zawodach medycznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

W celu usprawnienia przebiegu spotkania zapraszamy do wcześniejszego przesłania pytań, które chcielibyście Państwo zadać (wtts@wtts.edu.pl). Pytania prosimy przysłać do dnia 5 listopada 2023 roku.

Link otrzymacie Państwo po zadeklarowaniu chęci uczestnictwa.

Po ukazaniu się projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty i samorządzie zawodowym psychoterapeutów, zorganizujemy kolejne takie spotkanie. 

Marcelina Ptak
Prezes WTTS
 

20 października 2023

Wszystkich, którzy przesłali lub prześlą mailowe zgłoszenie na warsztat „Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii, zawiadamiamy, że jesteśmy w trakcie uzgadniania kolejnych terminów zajęć z dr Dorotą Łojko. Wszyscy zainteresowani udziałem otrzymają wiadomość z sekretariatu z terminem kolejnej edycji szkolenia.

Zgłoszenia: mail Sekretariatu WTTS wtts@wtts.edu.pl


2 maja 2023 roku

Informujemy, że dnia 24.05.2023 roku o godzinie 09.00, odbędzie się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie stacjonarnym i on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 17.05.2023 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Walne zebranie odbędzie się w Ranczo w Dolinie, Dąbrówka Kościelna 20, 62-280 Kiszkowo, Polska. Osoby uczestniczące online będą musiały w ciągu 5 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Składowej 4/piętro 1 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.

30.12.2022

Informujemy, że dnia 30.01.2023 roku o godzinie 19:30, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie Online (platforma Zoom). Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 23.01.2023 roku o informację protwierdzącą obecności na maila wtts@wtts.edu.pl.

20.12.2022

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem na rok 2023!

14.12.2022

Szanowni Członkowie WTTS,

przesyłamy WZÓR UWAG w sprawie projektu rozporządzenia MZ. Jest to wzór wypracowany na forum wielu organizacji psychoterapeutycznych (m.in. SNPPTP, SNTRPTP, PRP), który Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej rekomenduje do wykorzystania.

 1. Należy pobrać plik WZORU. W miejscach zaznaczonych żółtym kolorem należy wpisać swoje imię i nazwisko.
 2. Utwórzony plik należy zapisać jako dokument PDF.
 3. Utworzony plik PDF należy podpisać elektronicznie przez ePUAP (Jak to zrobić?link do podpisu)
 4. Oba pliki (podpisany elektronicznie plik PDF oraz plik w formie umożliwiającej edytowanie tekstu np. dox) należy przesłać na adres k.gortat@mz.gov.pl

Można także wysłać komentarz do projektu za pośrednictwem fomularza: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366002/komentarz  Jako treść komentarza sugerujemy wpisać: „Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/

Zachęcamy również do udostępniania pliku innym osobom, które także mogą go przesłać do Ministerstwa Zdrowia.
Termin wysyłania uwag: 15 grudnia br.

Z pozdrowieniami
Zarząd WTTS8.12.2022

Drodzy Członkowie Nadzwyczajni, w związku z falą niepokoju jaka dotknęła wielu z Was chcielibyśmy zapewnić, że obecna sytuacja jest dynamiczna ale nie ma powodów do niepokoju.

Kierownikiem kursów atestowanych przez PTP przez wiele lat był Jerzy Jakubowski. Jego śmierć wymusza na nas znalezienie innej osoby na jego miejsce.  Aktualnie trwają rozmowy na temat nowego kierownika merytorycznego kursu. Jest to warunek konieczny atestacji.

Osoby zatrudnione w NFZ nie obowiązuje szkolenie wymagające atestacji innej niż WTTS jednostki szkolącej (np. PTP) a tylko, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400

Zatem wszystkie osoby realizujące szkolenie zmierzające do uzyskania Certyfikatu wg Ministra Zdrowia w WTTS spełniają warunki potrzebne przy zatrudnieniu w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach prywatnych.

Zarząd WTTS

Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001285/O/D20191285.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002400/O/D20212400.pdf

25.11.2022

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS), kierując się troską o wysoką jakość szkoleń i możliwość bezpiecznego wykonywania zawodu psychoterapeuty, zajmuje stanowisko, że zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia regulacja zawodu psychoterapeuty w postaci rozporządzenia o wprowadzeniu nowej dziedziny specjalizacji „psychoterapia” (MZ 1416) jest sprzeczna z interesem zarówno psychoterapeutów jak i ich pacjentów.

Jako Towarzystwo, pozostajemy uważnymi obserwatorami i aktywnymi uczestnikami trwającej obecnie dyskusji. Nasze stanowisko jest zbieżne z przedstawianym przez wiele Towarzystw, między innymi Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPPTP), Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNTRPTP), Polską Radę Psychoterapii (PRP).

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd WTTS

UWAGA: Czas konsultacji społecznych projektu (MZ 1416) został wydłużony i będą one trwały do 15.12.2022


20.11.2022

Został ustalony termin Egzaminu do Certyfikatu psychoterapeuty systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia, spełniającego warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400 (tzw. rozporządzenie koszykowe).
W celu zgłoszenia swojej chęci przystąpienia do egzaminu należy kontaktować się z Superwizorem Rekomendującym.

10 listopada 2022

Drodzy Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,
chcieliśmy poinformować Was, że Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, a także nasze grono Nauczycieli i Superwizorów, planuje wziąć aktywny udział zarówno w dyskusjach na temat projektu MZ 1416 dotyczącego Rozporządzenia otwarcia specjalizacji z psychoterapii, jak i w związanych z tym Rozporządzeniem konsultacjach społecznych.
Reprezentant Zarządu WTTS będzie również obecny na spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2022: Narada psychoterapeutów. Ogólnopolskie spotkanie o regulacji zawodu.
Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu w trybie hybrydowym, w jego transmisji live i będą miały możliwość zabrania głosu na czacie, zadawania pytań, podzielenia się refleksjami i komentarzami. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja miejsca na takim spotkaniu na: https://naradapsychoterapeutow.gridaly.com/info
Zarząd WTTS
Marcelina Ptak
Mateusz Wyderka
Robert Adamczyk


9 czerwca 2022

Drogie osoby znające PEP i posługujące się tą metodą,
wojna w Ukrainie powoduje ogromne cierpienie na wielu płaszczyznach, wielu ludzi doznało traumy lub przynajmniej wielkiego stresu z powodu przemocy fizycznej czy psychicznej, i nawet jeśli oni sami w tej chwili są już może bezpieczni, to ich przyjaciołom, rodzinie i znajomym nadal grozi wielkie niebezpieczeństwo. Wielokrotnie słyszeliśmy od osób pomagających i przesyłających informacje z Ukrainy, że ich to także obciąża psychicznie. 
Dla tych wszystkich ludzi Akcja INNEN-LEBEN.ORG (Sabine Ebersberger i Michael Bohne) przygotowała kilka narzędzi do samopomocy emocjonalnej, które zostały przetłumaczone na pięć języków. W tym miejscu chcemy z całego serca podziękować wszystkim pomagającym, tłumaczkom i tłumaczom oraz osobom odpowiedzialnym za tworzenie sieci kontaktów. Oczywiście wszyscy pracowali nad tym projektem nieodpłatnie. 
Na stronie INNEN-LEBEN.ORG można zatem znaleźć tablice PEP do samopomocy emocjonalnej poprzez klepanie (tapping) oraz do wzmacniania siebie, pomocne zdania siły i mocy, a także zestaw kart ze zdaniami wzmacniającymi, oraz, co nie mniej ważne, sztuczki PEP dla dzieci.  A to wszystko w kilku językach.
Na stronie INNEN-LEBEN.ORG są zatem dostępne następujące materiały: 
 • „Przewodnik samopomocy emocjonalnej na czas kryzysu i wojny“ w trzech językach (DE, UA, PLhttps://www.innen-leben.org/krieg_start_pl/ ),
 • „Zestaw kart ze zdaniami wzmacniającymi“ w pięciu językach (DE; UA; RU; PL https://www.innen-leben.org/krieg_start_pl/ ; EN),
 • sztuczki PEP dla dzieci „Silny jak niedźwiedź i odważny jak lew“ w wersjach dwujęzycznych (UA-DE i RU-DE) oraz 
 • filmik Benjamina Hinza do wspólnego wykonywania PEP
Tą informacją możesz oczywiście podzielić się z innymi.
Pozdrawiamy z ufnością w tych bezprzykładnych i niełatwych czasach
Sabine i Michael
INNEN-LEBEN: Akcja społeczna na rzecz samopomocy emocjonalnej w bezprzykładnych czasach na: www.innen-leben.org

 • Informujemy, że dnia 25.05.2022 roku o godzinie 09.00, odbędzie się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie stacjonarnym i on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 18.05.2022 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Walne zebranie odbędzie się w Centrum Hipiki Jaszkowo 16, 63 112 Brodnica, Polska. Osoby uczestniczące online będą musiały w ciągu 5 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Marcelińskiej 62B/19 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.
 • Drodzy Członkowie WTTS, ...jesteśmy wstrząśnięci obrazami z Ukrainy. Gniew miesza się z bezsilnością i współczuciem. Drodzy Przyjaciele z Ukrainy,
  mamy nadzieję, że w tych trudnych chwilach Wy i Wasze rodziny pozostajecie bezpieczni.
  Jeśli możemy coś uczynić, jakkolwiek pomóc, wesprzeć - prosimy, dajcie znać.
  Pozdrawiam serdecznie

  Prezes Marcelina Ptak
  WTTS
 • Z przyjemnością chcielibyśmy Was poinformować o ukazaniu się programu na rok 2022. 
 • Drodzy Członkowie WTTS

  Chcielibyśmy Was poinformować, że programie 2022/2023 nad którym intensywnie pracujemy od kilku miesięcy, znajdziecie kilka istotnych zmian. Chcemy już teraz z przyjemnością powiadomić, że znacząco poszerzy się liczba grup superwizyjnych. Jest to związane z wprowadzeniem do naszego zespołu kilku Superwizorów Aplikantów. Mogliście ich poznawać na różnych zajęciach w roli aktywnych obserwatorów lub współprowadzących. Wiemy, że możliwość superwizowania swojej pracy jest kluczowa dla rozwoju terapeutów i mamy nadzieję, że przyszły program to umożliwi.

  Chcemy również poinformować, że zmianie ulegną ceny niektórych zajęć. Od wielu lat stawki WTTS pozostawały zamrożone, co nie przystawało do obecnego rynku pracy i terapii. Zmianie ulegają opłaty za godzinę szkoleniową superwizji indywidualnej - 210.00 PLN. Koszt 1 godziny szkoleniowej superwizji grupowej wzrośnie z 25.00 PLN na 30.00PLN. Podobnie z zajęciami Doświadczeń własnych.

  Dodatkowo ulega podwyższeniu od nowego roku roczna składka członkowska z 40.00 PLN na 60.00 PLN.

  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz Kurs Zaawansowany. Wcześniej WTTS organizował naprzemiennie 2 i 4 kursy co roku. Od nowego programu wystartują 4 takie kursy w każdym roku. Stanowi to duże wyzwanie organizacyjne, ale wiemy jak to jest ważne na drodze do różnych certyfikatów o które się staracie. Trwają również prace, aby uruchomić kolejną edycję Kursu Atestowanego. Termin rozpoczęcia planujemy na początek 2023 roku.

  Przy okazji serdecznie pozdrawiamy i życzymy wiele zdrowia w czasie pandemii

  Marcelina Ptak
  Robert Adamczyk
  Mateusz Wyderka
  Zarząd WTTS
 • Decyzją Zarządu, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wszystkie szkolenia aż do odwołania, będą realizowane w formie, która umożliwia ich przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Zajęcia w większych grupach szkoleniowych odbywać się będą nadal, bez wyjątków, w formie zdalnej. Zajęcia w małych grupach, mogą odbyć się w formie bezpośredniej, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, przewidzianego przez obowiązujące przepisy i przy deklaracji uczestników, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, po jednoczesnym zapoznaniu się z regulaminem przedstawionym przez WTTS jako Organizatora. Ostateczne decyzje o formie przeprowadzenia takich zajęć należą do prowadzących dane zajęcia. Aktualne zasady bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) w zakładce: Koronawirus: informacje i zalecenia.

 • Drodzy Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  wciąż jesteśmy przytłoczeni wiadomością o śmierci Jerzego Jakubowskiego.
  Pandemia uniemożliwiła osobisty udział przedstawicieli WTTS na ceremonii pogrzebowej.
  Sercem i myślą chcemy być jednak razem w tych trudnych dniach zarówno ze sobą nawzajem jak z bliskimi Jerzego.
  Chcemy go jak najlepiej uczcić, bo słowo pożegnać nie chce mi przejść przez gardło.
  Na pogrzeb zostały przesłane kwiaty ze słowami Z wdzięcznością i miłością przyjaciele z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii
  Systemowej.
  Wiele i wielu z nas pracuje jutro w godzinach Mszy św. i ceremonii pochówku, dlatego chcę Was Wszystkich zaprosić do zjednoczenia się w myśli o Jerzym jutro, czyli 8 czerwca o godzinie 12.00. Kto będzie mógł i chciał proszę, by zatrzymał się na chwilę.
  Tak wiele mu zawdzięczamy...
  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Zapraszamy do podzielenia się swoim wspomnieniem, relacją, doświadczeniem z Jerzym Jakubowskim. Można wpisać się do Pożegnalnej Księgi Wspomnień pod następującym adresem >>>
  (hasło dostępu można uzyskać kontaktując się z  sekretariatem WTTS)
 • Z niewypowiedzianym żalem zawiadamiamy, że nasz ukochany nauczyciel i przyjaciel Jerzy Jakubowski nie żyje. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi Jerzego. Był niezwykłym człowiekiem.  Życzliwym i serdecznym a jednocześnie tak przenikliwie i precyzyjnie wyrażającym swoje myśli. Był inicjatorem i współprowadził pierwszy kurs terapii systemowej w 1991 roku w Poznaniu. Za jego namową wielu wspaniałych prelegentów z Niemiec i innych krajów przyjechało do Polski, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez te wszystkie lata rozpalał i podsycał naszą fascynację terapią systemową. Podczas niezliczonych warsztatów, spotkań, dyskusji i żartów zapraszał słuchaczy, aby wyszli poza stare sposoby myślenia. Nęcił, aby przekroczyć próg i uwierzyć, że żyjemy w takiej rzeczywistości, jaką sobie stworzymy. Miał jeszcze wiele wspaniałych pomysłów, które planowaliśmy razem zrealizować.

  Jerzy, tak wiele tematów uzgadnialiśmy...  A tego jednego nie... 
  Możemy się nie zgodzić?  Możemy nie pozwolić Ci odejść?

  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej
 • W dniu 29.03.2021 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTTS został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Więcej... 
 • W mailu do Kierowników oraz Koordynatorów całościowych kursów psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, PTP przypomina o obowiązku zapisu do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP osób, które rozpoczynają całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Więcej...
 • Z wielką przyjemnością publikujemy na naszej stronie internetowej poradnik dla psychoterapeutów - Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Jest on odpowiedzią terapeutów traumy na aktualną sytuację. Tworząc ten pomocnik dzielą się swoją wiedzą z pedagogiki traumy, mając nadzieję, że w ten sposób mogą wesprzeć Wspierających. W imieniu Zarządu chcielibyśmy bardzo podziękować Członkom naszego Towarzystwa: Robertowi Adamczykowi, Aleksandrze Gronowskiej, Annie Groth, Małgorzacie Kulczyńskiej-Maciejewskiej, Joannie Kunstman, Elizie Lis, Krystynie Ochwat, Marcie Porwan Śramkowski oraz Marcie Turzy za ich pracę a Marii Kasprowicz za opiekę merytoryczną. Pomocnik do pobrania...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz treść komnikatu...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...