Polityka prywatności WTTS

Klauzula informacyjna WTTS
(RODO)

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (zwane dalej WTTS). Nasza siedziba znajduje się na ul. Marcelińskiej 62B/19, 60-354 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 791 00 55 11, oraz poczty e-mail: wtts@wtts.edu.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową http://www.wtts.edu.pl. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Panem Krzysztofem Dziemianem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@rodo.pl 

Celem przetwarzania danych osobowych w naszym Towarzystwie jest przyjmowanie w poczet członków, przesyłanie informacji swoim członkom oraz osobom ubiegającym się o członkostwo, prowadzenie działalności zgodnie ze statutem WTTS, współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp. 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, statut Towarzystwa, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z WTTS umowy o współpracy zgodnie ze Statutem WTTS oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi współdziałanie. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością realizacji usługi / zawarcia umowy / współpracy.

Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Rzeczywiści WTTS, właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, szkoleń, finansów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne. 

Osoby podająca WTTS swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony WTTS co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa 

Informujemy również, iż nie profilujemy danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 


Polityka prywatności fanpage Facebook WTTS
(RODO)

Administratorem danych osobowych jest:

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
ul. Marcelińska 62B/19 60-354 Poznań
Tel.: +48 791 005 522, e-mail: wtts@wtts.edu.pl, www.wtts.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dziemian e-mail: iod@rodo.pl 

Zakres ogólny:

 1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 6. Nasze towarzystwo administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe – informacje o przetwarzaniu:

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 2. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 3. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
  • 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 1. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
 2. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
  wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 4. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 1. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 3. Relacje pomiędzy naszym Towarzystwem, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.