Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 02/2023 (POZNAŃ)

Pełna lista szkoleń ukaże się wraz z Programem 2023.


Curriculum 02/2023: Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki traumy.

Traumatyzujące doświadczenia pozostawiają u dotkniętych nimi osób poważne problemy psychiczne i fizyczne. Świadomość i wiedza o tym, jakie skutki przez całe życie mogą mieć doświadczenia traumatyczne, staje się w zawodach psychospołecznych coraz ważniejsza. Curriculum opiera się na fundamentalnej postawie szacunku w ramach profesjonalnego towarzyszenia osobom z doświadczeniem traumy. Każdy moduł szkolenia obejmuje przekazywanie wiedzy teoretycznej, ćwiczenia jej praktycznego zastosowania i łączenie tego z możliwością doświadczeń własnych w małych grupach.

W ramach Curriculum „Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę” zostaną przekazane zasady i koncepcje profesjonalnego, zorientowanego na rozwiązania i zasoby, wspierania osób z doświadczeniem traumy.

Curriculum przygotowane merytorycznie przez Cornelię Götz-Kühne oraz Ulrike Reddemann zostanie zrealizowane w oparciu o wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii / Stowarzyszenia Specjalistycznego Pedagogiki Traumy Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT)  / Fachverband Traumapädagogik (dawniej BAG e.V), we współpracy z Instytutem Rozwiązań Systemowych w Wiesloch i Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu.

Kierownictwo merytoryczne: Cornelia Götz-Kühne i Maria Kasprowicz

Informacje szczegółowe.

Curriculum „Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę obejmuje 192 godziny w tym: 144 godziny teoretyczno- warsztatowe (realizowane w 7 modułach), 24 godziny superwizji oraz 24 godziny - kolokwium podsumowujące, które jest nieodłącznym elementem całego szkolenia. Superwizje odbywają się w małych grupach.

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie. W sytuacjach tego wymagających, zajęcia odbędą się zdalnie.

Po ukończeniu całości curriculum (90% obecności), uczestnicy otrzymają zaświadczenie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Po dopełnieniu wymogów certyfikacji zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionych Towarzystw uczestnicy otrzymają Certyfikat pedagogiki traumy Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii / Stowarzyszenia Specjalistycznego Pedagogiki Traumy Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) / Fachverband Traumapädagogik (dawniej BAG e.V).

Curriculum adresowane jest do członków nadzwyczajnych WTTS, psychologów, pedagogów i osób pracujących w zawodach medycznych, w różnych kontekstach pomocowych, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z doświadczeniem traumy.

Kryteria rekrutacyjne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomagania (pisemne oświadczenie)
  • ukończony Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS)  oraz Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej  Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS)
  • doświadczenia własne, psychoterapia

Terminy i treści curriculum Pedagogika traumy

I zjazd 25-27.01.2023

II zjazd 26-28.04.2023

III zjazd 19-22.06.2023

IV zjazd 20-22.09.2023

V zjazd 3-5.01.2024

VI zjazd 18-21.03.2024

VII zjazd 17-20.06.2024

Kolokwium podsumowujące 16-18.09.2024

MODUŁ 1

Termin: 25-27.01.2023

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne
Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: Historia i uwarunkowania ogólne zespołu stresu pourazowego. Podstawy i podstawowe strategie w pedagogice traumy, podstawowe postawy przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, podstawowe techniki stabilizacji i dystansowania się, diagnostyka pedagogiki traumy.
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe

MODUŁ 2

Termin: 26-28.04.2023

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne

Zawartość merytoryczna: Więź: Zaburzenia więzi – trauma więzi; wpływ mediów elektronicznych na zachowania przywiązaniowe; rozpoznawanie i rozumienie dysocjacji, postępowanie, kiedy występuje; dysocjacyjne zaburzenie tożsamości; przemoc (przemoc seksualna, fizyczna i psychiczna).Traumatyzacja transgeneracyjna.

Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe

MODUŁ 3

Termin: 19-22.06.2023

Prowadzenie: Maria Kasprowicz

Superwizja w małej grupie (A)
Termin: 19.06.2023
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Termin: 20-21.06.2023
Zawartość merytoryczna: Wspieranie rezyliencji, ochrona przed wtórną traumatyzacją, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pogłębianie wybranych tematów w zależności od potrzeb grupy
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych

Superwizje w małej grupie (B)
Termin: 22.06.2023
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

MODUŁ 4

Termin: 20-22.09.2023 

Prowadzenie: Ulrike Reddemann

Zawartość merytoryczna: Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy Luise Reddemann, praca stabilizacyjna z osobami z traumą złożoną
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe

MODUŁ 5

Termin: 3-5.01.2023

Prowadzenie: Gerald Möhrlein

Zawartość merytoryczna: stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencje kryzysowe wobec dzieci dotkniętych traumą w placówkach i szkołach, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymywanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe

MODUŁ 6

Termin: 18-21.03.2024

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne

Superwizja w małej grupie (A)
Termin:
18.03.2024
Czas trwania:
8 godzin szkoleniowych

Termin: 19-20.03.2024

Zawartość merytoryczna: Przepracowywanie traumy i integracja (protokół zasobów wg Tinkera, CIPBS)

Różnice pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie, pedagogice; wspieranie i towarzyszenie w procesach samoistnego przepracowywania traumy; postępowanie w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych.

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych

Superwizja w małej grupie (B)
Termin:
21.03.2024
Czas trwania:
8 godzin szkoleniowych

MODUŁ 7

Termin: 17-20.06.2024 

Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne

Superwizja w małej grupie (A)
Termin:
17.06.2024
Czas trwania
: 8 godzin szkoleniowych

Termin: 16-17.06.2023

Zawartość merytoryczna: Rola ciała w pracy z traumą. Pomocne, ukierunkowane na ciało metody pracy z osobami straumatyzowanymi. Przedstawienie różnych ćwiczeń i metod: ćwiczenia uziemiające (grounding), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia postrzegania odczuć w ciele, ćwiczenia relaksacyjne, klepanie i tapping ku samopomocy emocjonalnej.

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych

Superwizja w małej grupie (B)
Termin:
20.06.2024
Czas trwania
: 8 godzin szkoleniowych

Kolokwium podsumowujące
Termin:
16-18.09. 2024
Prowadzenie: Cornelia Götz- Kühne , Maria Kasprowicz                                                          
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe

Koszt szkolenia: 11600 PLN w tym opłata certyfikacyjna 1000 PLN

Koszt szkolenia wynosi 11600 PLN płatne w całości do 31.12.2022 roku lub w czterech ratach:

I rata- 2800,00 PLN płatne w terminie do 14 grudnia 2022 roku,

II rata- 2200,00 PLN płatne do 30 stycznia 2023 roku,

III rata- 2200,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2023 roku, 

IV rata 2200,00 PLN płatne do 30 lipca 2023 roku

Koszt certyfikacji 1000 PLN płatne do 30 kwietnia 2024 rok

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Towarzystwa

Santander Bank Polska S.A., II Odział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

WTTS zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany terminów zjazdów.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy