Polityka prywatności

Klauzula informacyjna WTTS
(RODO)

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (zwane dalej WTTS). Nasza siedziba znajduje się na ul. Marcelińskiej 62B/19, 60-354 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 791 00 55 11, oraz poczty e-mail: wtts@wtts.edu.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową http://www.wtts.edu.pl. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych w naszym Towarzystwie jest przyjmowanie w poczet członków, przesyłanie informacji swoim członkom oraz osobom ubiegającym się o członkostwo, prowadzenie działalności zgodnie ze statutem WTTS, współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp. 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, statut Towarzystwa, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z WTTS umowy o współpracy zgodnie ze Statutem WTTS oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi współdziałanie. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością realizacji usługi / zawarcia umowy / współpracy.

Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Rzeczywiści WTTS, właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, szkoleń, finansów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne. 

Osoby podająca WTTS swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony WTTS co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa 

Informujemy również, iż nie profilujemy danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.