Dokumenty i aktualności

05 lutego 2007 Projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa przesłany do zaopiniowania m.in. WTTS, całkowicie znoszący struktury samorządowe wraz z uzasadnieniem MPiPS.
11 grudnia 2006 Pismo Podsekretarza Stanu MPiPS Pana Kazimierza Kuberskiego utrzymujące, mimo protestów także WTTS, stanowisko Ministerstwa zgodnie z którym konieczne jest uchylenie obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
11 grudnia 2006 Pismo KOIP do Minister PiPS Pani Anny Kalaty będące protestem przeciwko projektowi ustawy uchylającej ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
07 grudnia 2006 Pismo Podsekretarza Stanu MPiPS Kazimierza Kuberskiego do KOIP informujace o podjetych działaniach na rzecz ustalenia stanu prawnego obecnej sytuacji.
30 listopad 2006 Pismo KOIP - odpowiedź na dokument z MPiPS z dnia 10 października 2006 - wskazujące na umocowanie prawne Komitetu i jego rolę w procesie legislacyjnym.
24 listopad 2006 Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do KOIP zgłaszające intencję współpracy.
20 listopad 2006 Statut Samorządu Zawodowego Psychologów.
02 listopad 2006 Uchwała KOIP w sprawie zwołania pierwszych, regionalnych zjazdów oraz zasad przeprowadzenia wyborów do tymczasowych organów samorządów psychologów, liczby członków tych organów a także podejmowania uchwał przez regionalny zjazd.
20 października 2006 Opinia prawna w sprawie zastosowania przepisu art.62 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 (Dz.U.z 2001, nr 73, poz 763 z późn. zm.) oraz w sprawie konieczności dalszego procedowania KOIP w sytuacji odwołania jego przewodniczącego.
10 października 2006 Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MPiPS Kazimierza Kuberskiego o podjęciu prac nad nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Pismo podważa zasadność działania KOIP.
Październik 2006 Pani Anna Kalata powraca do piastowania urzędu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
27 września 2006 Pani Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej podała się do dymisji.
Sierpień 2006 Pani Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiada KOIP (znak pisma: DDP-IV-041-209-HL/O6 L.dz.3112/06) iż nadal aktualne jest dotychczasowe stanowisko MPiPS w sprawie tj. do czasu utworzenia organów samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenia możliwości odbycia stażu zawodowego psychologów, świadczenie usług psychologicznych odbywa się na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy.
22 sierpnia 2006 Pismo do Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie braku działań ministra właściwego ds. pracy, który od 06 czerwca 2006 nie powołuje przewodniczącego KOIP.
28 lipca 2006 Pismo do Pana Marszałaka Sejmu RP Marka Jurka z prośbą o pomoc w odblokowaniu prac KOIP czego warunkiem niezbędnym jest powołanie przez Ministra właściwego ds. pracy nowego Przewodniczącego Komitetu.
25 lipca 2006 Pismo do Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o podjęcie działań niezbędnych dla niezwłocznego powołania przewodniczącego KOIP, a tym samym odblokowania prac Komitetu.
17 lipca 2006 Pismo do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Anny Kalaty z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie uprawnień do świadczenia usług psychologicznych i możliwości zatrudniania psychologów w okresie do utworzenia samorządu zawodowego psychologów.
Czerwiec 2006 KOIP występuje do MPiPS z prośbą o przyspieszenie delegowania z ramienia Ministerstwa jego reprezentanta, będącego zarazem przewodniczącym Komitetu. Jest to reakcja na odwołanie z ministerialnego stanowiska Pana Roberta Jerzego Kwiatkowskiego.
22 maja 2006 KOIP rozpoczął prace nad Regulaminem pierwszych regionalnych zjazdów psychologów. Projektem wyjściowym do prac został przyjęty dokument Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który ma zostać poddany ocenie prawnej przez MPiPS.
22 maja 2006 KOIP przyjął uchwałę o nierozpatrywaniu wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Wszystkie wnioski w tej sprawie, które wpłyną do Komitetu zostaną przekazane Krajowej Radzie Psychologów.
Maj 2006 KOIP zwraca się do Prezesa Rady Ministrów RP Kazimierza Marcinkiewicza o przydzielenie funduszy z rezerwy budżetowej niezbędnych do realizacji zadań Komitetu. Chodzi o pozyskanie funduszy na sfinansowanie prac KOIP oraz Komitetów Organizacyjnych w regionach do czasu zorganizowania regionalnych i krajowego zjazdu, ukonstytuowania się władz samorządowych Izb Psychologicznych i ustalenia wysokości składek członkowskich.
08 maja 2006 Regulamin Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
24 kwietnia 2006

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pismo studentów psychologii w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu psychologa przez absolwentów psychologii w okresie przejściowym.


Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pismo dotyczące świadczenia usług psychologicznych w okresie przejściowym.

1 stycznia 2006 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.)